เทศบาลตำบลหนองปรือ จ.กาญจนบุรี

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน

สำนักปลัด

2013-8-8 18:12| ผู้เผยแพร่: admin| เข้าชม: 3455| ความคิดเห็น: 0

คำอธิบาย: สำนักปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล

นายปรีชา  ดาวเรือง
รองปลัดเทศบาล
ลักษณะงานบริหารงานฐานะปลัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด้านกฎหมาย เกี่ยวกับการวางแผนบริหารจัดการ อำนวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กำกับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผล ตัดสินใจ แก้ไขปัญหา

นางสาวชยุฏา  คนใจดี

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ลักษณะงานปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การวางแผน บริหารจัดการระบบงาน อำนวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กำกับแนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

นางสาวรัชนี  แห้วเพ็ชร์
หัวหน้าฝ่า่ยอำนวยการ

ลักษณะงานปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับฝ่ายอำนวยการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การวางแผน บริหารจัดการระบบงาน อำนวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กำกับแนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

นางสาววันทนา  แห้วเพ็ชร
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ลักษณะงานปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับฝ่ายปกครองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การวางแผน บริหารจัดการระบบงาน อำนวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กำกับแนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

นางสาวศรัณยา  กำเนิดรัตน์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ลักษณะงานปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้่างาน ซึ่งต้อง กำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความชำนาญงานสูงในด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นายสมโภช  อินนา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลักษณะงานปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้่างาน ซึ่งต้อง กำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความชำนาญงานสูงในด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนหรืองานวิจัยจราจร

นายสายทูล  อินทรกุล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ลักษณะงานปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้่างาน ซึ่งต้อง กำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความชำนาญงานสูงในด้านวิชาการพัฒนาชุมชน

นา่ยชัชวาล  ปรีดา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

ลักษณะงานปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้่างาน ซึ่งต้อง กำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความชำนาญงานสูงในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์


นางราตรี  อัศวกาญจนวงศ์
เจ้าพนักงานทะเบียชำนาญงาน

ลักษณะงานปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้่างาน ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญา โดยต้องกำกับและแนะนำตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณืและความชำนาญด้านงานทะเบียน

นางสาวดุษณีย์  วันศรีรัตน์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลักษณะงานปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องมีความรู้ความสามารถ ด้านวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการภายในสำนักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป


นายโสภณ  มาช่วย
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

ลักษณะงานปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้่างานหรือเทียบเท่า ซึ่งต้อง กำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความชำนาญงานสูงในด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาววิชุดา คุณวัชระกิจ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ลักษณะงานปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้่างาน ซึ่งต้อง กำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความชำนาญงานสูงในด้านการศึกษา


นาวสาวยุวดี  อ่อนเบา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ลักษณะงานปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้่างาน ซึ่งต้อง กำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความชำนาญงานสูงในด้านวิชาการพัฒนาชุมชน


นางน้ำเพ็ชร  อิ่มวงศ์
ครู คศ.1

ลักษณะงานปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา โดยจะต้องผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม


นางขณิตฐา  มะลิทอง
ครู คศ.1

ลักษณะงานปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา โดยจะต้องผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนหน้า:คณะผู้บริหารถัดไป:กองช่าง

Archiver|อุปกรณ์เคลื่อนที่|รายชื่อผู้กระทำผิด|Nongpruekan.go.th

GMT+7, 2021-10-19 08:30 , Processed in 0.066249 second(s), 26 queries .

Powered by PANANAT.COM

© 2013 Nongpruekan.go.th

ขึ้นไปด้านบน