เทศบาลตำบลหนองปรือ จ.กาญจนบุรี

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน

ข้อมูลทั่วไป รู้จักเทศบาล

2013-8-7 14:43| ผู้เผยแพร่: admin| เข้าชม: 8157| ความคิดเห็น: 0

คำอธิบาย: ข้อมูลเกี่ยวกับเทศบาลตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

ประวัติความเป็นมา

เทศบาลตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี  เดิมเป็นสุขาภิบาลหนองปรือ อยู่ในความรับผิดชอบของอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี  ได้จัดตั้งเป็นสุขาภิบาลหนองปรือ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งสุขาภิบาลหนองปรือ อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 20  ธันวาคม 2525 ตามราชกิจจานุเบกษา เล่ม 100 ตอนที่ 36 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2526

ต่อมาได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลหนองปรือ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอน 9 ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งสุขาภิบาลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี https://drive.google.com/file/d/1btstjZRIwn3_C3jajtl1_c1XiWxRVg-0/view?usp=sharing

ประกาศราชกิจจานุเบกษาพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542https://drive.google.com/open?id=1QDWfx0KFFW8SZI8xQ0MwAjFS9QG-MV93

Including Ambien, Ambien CR, Edluar, and Zolpimist  viagra canadianPRNewswire-FirstCall -- Lilly ICOS LLC Lilly ICOS is releasingto buy where viagra onlineThese seizures ALWAYS occur during the night time whilst sleepingdaily cialis. COMPASS-[] was the first medical trial to supply detailed hemodynamic info on the combination of sildenafil and bosentan cialis professional.

ประวัติและความเป็นมาการก่อสร้างหมู่บ้านหนองปรือ พร้อมทั้งประวัติและความเป็นมาของประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ผู้จัดทำได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อนุชนคนรุ่นหลังไดทราบประวัติที่มาเกี่ยวกับแผ่นดินที่ตัวเองอาศัยอยู่ ตลอดจนได้ซึมซับวัฒนธรรมประจำท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความรัก ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นกำเนิดของตัวเอง ทั้งยังต้องช่วยกันรักษาสมบัติที่บรรพบุรุษได้สร้างเอาไว้ให้คงอยู่สืบต่อไปด้วย
   สำหรับท่านผู้อ่านที่สนใจแม้จะมิได้เป็นคนหนองปรือโดยกำเนิด แต่ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านหนองปรือ คงจะให้ความรู้ทางประวัติศาสตร์บางส่วนของผืนแผ่นดินเล็กๆผืนหนึ่งในแผนที่ประเทศไทยแห่งนี้ได้พอสมควร และท่านก็จะได้พบกับวิวัฒนาการของคนอีกมุมหนึ่งในประเทศไทยที่มีความเป็นมาที่น่าสนใจไม่แพ้แห่งอื่นในประเทศนี้ด้วย
   ผู้จัดทำได้ใช้เวลาในการรวบรวมความรู้ด้วยการสอบถามจากคนเก่าแก่ของหมู่บ้านที่พอจะจำเรื่องราวต่างๆได้ และจากสิ่งแวดล้อมต่างๆรอบตัวที่ยังพอเป็นร่องรอยให้พอได้เห็น โดยผู้จัดทำมีความตั้งใจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า "รายงานความรู้" ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนไปชั่วลูกชั่วหลาน แม้ในบางตอนข้อมูลบางอย่างอาจไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ นั่นเป็นเพราะกาลเวลาที่เนิ่นนานออกไปทำให้ไม่สามารถค้นหาข้อมูลได้ ผู้จัดทำต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย
   การรวบรวมประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านหนองปรือนี้ เริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ.2525 เป็นต้นมาจนมาจัดทำเป็นรูปเล่มเมื่อปี พ.ศ.2541 และเมื่อผู้จัดทำมีเรื่องราวที่สามารถค้นคว้ามาเพิ่มเติมได้ จึงต้องการจะปรับปรุงขึ้นใหม่อีกครั้ง ประวัติและความเป็นมาของหมู่บ้านหนองปรือฉบับนี้จึงเป็นฉบับปรับปรุงครั้งที่ เมื่อปี พ.ศ.2549
   
ท้ายที่สุดนี้ผู้จัดทำหวังว่าประวัติความเป็นมาการก่อสร้างหมู่บ้านหนองปรือจะคงอยู่คู่กับหมู่บ้านหนองปรือของเราตลอดไป สิ่งที่น่าสนใจนี้คงจะไม่เลือนหายไปตามกาลเวลา

สภาพทั่วไปของเทศบาล

ประวัติความเป็นมา
  
     หมู่บ้านหนองปรือ เดิมเคยเป็นส่วนหนึ่งของตำบลหนองรี  อำเภอบ่พลอย  จังหวัดกาญจนบุรี ต่อมาเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๒ ได้แยกการปกครองออกมาจากตำบลหนองรี  เป็น "ตำบลหนองปรือ" และเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๖ หมู่บ้านหนองปรือ หมู่ ๑ ตำบลหนองปรือ ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทยให้ยกฐานะขึ้นเป็นสุขาภิบาลตำบลหนองปรือ โดยมีคณะกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่น เรียกชื่อว่า "คณะกรรมการสุขาภิบาล" จากนั้นได้ยกฐานะจากสุขาภิบาลตำบลหนองปรือเป็น "เทศบาลตำบลหนองปรือ" ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒

ลักษณะที่ตั้งอาณาเขตและเขตการปกครอง
     เทศบาลตำบลหนองปรือตั้งอยู่ในเขตอำเภอหนองปรือ  จังหวัดกาญจนบุรี  ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองปรือ  หมู่ที่ ๑  และหมู่ที่ ๔ (บางส่วน)  มีพื้นที่ ๑๒.๕๗  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ ๗,๕๔๖ ไร่ อยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดกาญจนบุรี  ห่างจากตัวจังหวัดกาญจนบุรี  ๗๕ กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้  

-ทิศเหนือ     

ติดต่อกับ

หมู่ที่ ๔  บ้านหนองสาหร่าย

-ทิศใต้  

ติดต่อกับ  

ลำกระพร้อย

-ทิศตะวันออก

ติดต่อกับ 

หมู่ที่ ๑  บ้านหนองปรือ

-ทิศตะวนตก

ติดต่อกับ

หมู่ที่ ๑  บ้านหนองปรือ 

การท่องเที่ยว
     ในเขตเทศบาลตำบลหนองปรือไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่จะเป็นเส้นทางผ่านไปอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ (ถ้ำธารลอด) ห่างจากอำเภอหนองปรือประมาณ ๒๐ กิโลเมตร

การปศุสัตว์
     ประชาชนส่วนใหญ่จะเลี้ยงโค
                                  
การศาสนาและวัฒนธรรม
     ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ ๙๕ นับถือศาสนาพุทธ มีวัด ๔ แห่ง คือวัดหนองปรือ วัดหนองจอก วัดหนองสาหร่าย และวัดเขาสิ มีศาลเจ้า ๑ แห่ง คือศาลเจ้าเขามุสิ ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ คือประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ได้มีการจัดขึ้นทุกวันที่ ๑๗ เมษายน ของทุกปี โดยมีการออกร้าน การแสดงศิลปะพื้นบ้านและการประกวดขบวนบุปผาชาติ            

การศึกษา
      -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองปรือ  จำนวน ๑  แห่ง
     -โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๒  จำนวน ๓ แห่ง
      ๑.โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ (ขยายโอกาส๗
      ๒.โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย (ระดับประถมศึกษา)
      ๓.โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม (ระดับมัธยมศึกษา)

การกีฬา นันทนาการ และสถานที่พักผ่อน

-สนามกีฬาอเนกประสงค์ 

จำนวน ๑ แห่ง

-สนามบาสเกตบอล

จำนวน ๑ แห่ง

-ห้องสมุดประชาชน

จำนวน ๑ แห่ง

-สนามเด็กเล่น

จำนวน ๑ แห่ง

-สนามฟุตบอล

จำนวน ๑ แห่ง

-สนามตะกร้อ

จำนวน ๑ แห่ง

-สวนสาธารณะ

จำนวน ๑ แห่ง

สาธารณสุข
     ในเขตเทศบาลตำบลหนองปรือ  มีศูนย์บริการสาธารณสุข  จำนวน ๑ แห่ง  ประกอบด้วยบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

-เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข    

จำนวน ๑ แห่ง

-นักวิชาการสาธารณสุข                  

จำนวน ๑ แห่ง

-เจ้าพนักงานสาธารสุขชุมชน          

จำนวน ๑ แห่ง

-พยาบาลวิชาชีพ                             

จำนวน ๑ แห่ง

-อสม.                                              

จำนวน ๗๐ คน

 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๑.รถยนต์ดับเพลิง

จำนวน ๒ คัน

๒.เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม

จำนวน ๑ เครื่ง

๓.พนักงานดับเพลิง

จำนวน ๘ คน

๔.อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.)

จำนวน ๑๐๐ คน

๕.การฝึกซ้อมบรรเทาสาธารณภัย

จำนวน ๑ ครั้ง

ทรัพยากรน้ำ
     ลำห้วย ๒ สาย คือ  ลำตะเพิน และ ลำกระพร้อย

ทรัพยากรป่าไม้
     พื้นที่เทศบาล จำนวน ๑๒.๕๗ ตารางกิโลเมตร ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทำการเกษตรไม่มีป่าสงวน

ทรัพยากรธรณีในเขตเทศบาล
     ดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย

สภาพสิ่งแวดล้อม
     การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและการบำบัดน้ำเสีย
     ๑.การกำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีจัดเก็บเอง
      -ปริมาณขยะมูลฝอย จำนวน ๗ ตัน/วัน
      -รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย  จำนวน ๒ คัน
      -ถังรองรับขยะมูลฝอย  จำนวน ๕๒๐ ใบ
      -พนักงานเก็บ ขน กวาดขยะมูลฝอย  จำนวน ๗ คน
     ๒.ที่ดินสำหรับกำจัดขยะมูลฝอย
      -ที่กำลังใช้ ๘ ไร่ ตั้งอยู่ที่หมู่ ๑ ข้างวัดหนองจอก ห่างจากเขตชุมชนเป็นระยะทาง ๑.๕ กิโลเมตร
      -ที่ดินสำรับกำจัดขยะที่ใช้ไปแล้ว  จำนวน ๖ ไร่
      -เหลือที่ดินสำหรับขยะได้อีก  จำนวน ๒ ไร่
      -คาดว่าจะสามารถกำจัดขยะได้อีก ๒ ปี

การกำจัดสิ่งปฏิกูล
     เอกชนดำเนินการจัดเก็บ

การบำบัดน้ำเสีย
     ยังไม่มี  เนื่องจากเทศบาลตำบลหนองปรืออยู่ใกล้แม่น้ำ การระบายน้ำหรือทิ้งของเสียมักจะลงลำห้วยซึ่งอาจจะทำให้เกิดมลภาวะเป็นพิษในภายหน้าได้

การเมือง
     ประชาชนในเขตเทศบาล มีความสนใจในด้านการเมืองยังไม่มากนักโดยดูได้จากสถิติการเลือกตั้งหลายครั้งที่ผ่าน

แก้ไขล่าสุด (วันพุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562)

การเข้าชม/อ่านที่เกี่ยวข้อง

Archiver|อุปกรณ์เคลื่อนที่|รายชื่อผู้กระทำผิด|Nongpruekan.go.th

GMT+7, 2024-7-24 16:21 , Processed in 0.047007 second(s), 19 queries .

Powered by PANANAT.COM

© 2013 Nongpruekan.go.th

ขึ้นไปด้านบน